VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY  PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA DOMÉNĚ „V-STROM4U.CZ“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Roman Křivánek, IČ: 66011761, s místem podnikání 160 00 Praha 6, Půlkruhová 39/655, (dále jen „Poskytovatel“), je oprávněným provozovatelem a správcem internetové stránky a aplikací umístěných na doméně v-strom4u.cz, resp. www.v-strom4u.cz – informačních stránek příznivců značky motocyklu Suzuki V-Strom (dále jen „Server“). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje poskytovatel služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové, zvukové a obrazové informace (dále jen „Data“). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů.
  2. Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob, které Server navštíví (dále jen „Uživatel“) se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami pro užívání služeb poskytovaných Serverem (dále jen „Podmínky“). Uživatel vyjadřuje svůj výslovný souhlas a plně akceptuje všechny ustanovení těchto Podmínek svým přistoupením k nim tak, že vstoupí na www stránku v-strom4u.cz a jakýmkoli způsobem užije některou z informací či jakkoli využije kteroukoli službu umístěnou na Serveru.
  3. Uživatel
   Uživatelem služeb Serveru je každá osoba starší 18 let, které Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám, nebo každá osoba, která se v souladu s těmito podmínkami Zaregistruje a/nebo zaregistrovala v rámci využívání konkrétní služby Serveru.
  4. Data
   Pro Data, která uživatel na Server vkládá, platí určité pokyny a omezení. Je zakázáno, aby uživatelé vkládali do obsahu Dat URL odkazy na jiné komerční internetové služby provozované konkurenčními společnostmi, které mají konkurenční charakter vůči Serveru. Při porušení tohoto ustanovení si Poskytovatel vyhrazuje právo znemožnit uživateli bez náhrady přístup ke službám Serveru. Ostatní pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím něhož uživatel Data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.
  5. Uživatelský účet
   Uživatelský účet (dále jen „Profil“) vzniká Uživateli v případě úspěšně provedené Registrace na Serveru, která musí obsahovat všechny povinné parametry (uživatelské jméno, kontaktní e-mail, věk, apod.????????). Registrace může být dokončena až po obdržení a odsouhlasení potvrzovacího e-mailu (viz čl. II. odst. 5 těchto Podmínek). Uživatel může mít zřízen pouze jeden uživatelský účet – pokud bude zjištěno porušení této podmínky, je Poskytovatel oprávněn Uživateli bez náhrady zrušit všechny jeho Uživatelské účty.

 

 1. REGISTRACE UŽIVATELE (VYTVOŘENÍ PROFILU)
  1. Registrace
   Pro užívání Služeb poskytovaných Poskytovatelem na Serveru je nezbytné úspěšné provedení Registrace Uživatele. Přístup bez registrace je samozřejmě možný, nicméně takový neumožňuje vkládání příspěvků a komentování ostatních informací na serveru uvedených.
  2. Registrační formulář
   Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Serveru. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
  3. Registrační údaje
   Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označeny za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a užívat Služby poskytované Poskytovatelem na Serveru. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje, s výjimkou uživatelského jména, může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. IV. těchto Podmínek .

Povinnými osobními údaji jsou:

 • Uživatelské jméno tvořené unikátní textovou kombinací čísel a písmen, dle volby Uživatele – Uživatelské jméno musí splňovat veškeré povinnosti stanovené těmito Podmínkami pro obsah textu Uživatelského účtu a zároveň nesmí obsahovat vulgární výrazy či slova vztahující se k administraci, jako „admin, administrator, správce“ apod. Doporučujeme pro lepší orientaci ostatních členů jako uživatelské jméno používat skutečné jméno a příjmení uživatele.
 • Kontaktní e-mail (nelze jej pro registraci užít opakovaně, slouží pouze pro Registraci, nebude nikde zveřejňován)
 • Heslo Uživatele pro přístup do Profilu – tvořené kombinací písmen a číslic, dle volby Uživatele.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby Uživatelem nadále využívány a Poskytovatel je oprávněn Uživateli bez náhrady zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit Uživateli přístup k jednotlivým Službám poskytovaným na Serveru, jejichž užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů Uživatele.

 1. Souhlas s Podmínkami
  Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami a vyslovit s nimi souhlas. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s všeobecnými smluvními podmínkami pro užívání služeb poskytovaných na Serveru v-strom4u.cz.
 2. Pro dokončení úspěšné Registrace je Uživateli zaslán na jím zadaný kontaktní e-mail (s jehož zasláním provedením Registrace Uživatel souhlasí) potvrzovací e-mail za účelem ověření, že Uživatel je vlastníkem uvedené e-mailové adresy. Registrace se považuje za ukončenou okamžikem potvrzení přijetí potvrzovacího e-mailu.
 3. Vznik smluvního vztahu
  Okamžikem dokončení Registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností Uživatel výslovně přistoupením k těmto Podmínkám prohlašuje, že provedením Registrace vyslovuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, souhlas s těmito Podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí Registrace (tj. navštívením a prohlédnutím Serveru).
 4. Uživatelský účet
  Úspěšným dokončením Registrace je Uživateli založen na Serveru Uživatelský účet (Profil), jehož prostřednictvím a prostřednictvím hesla Uživatele pro přístup do Profilu se Uživatel přihlašuje a prezentuje svou osobu.
 5. Uživatelský účet – Profil
  Profil Uživatele slouží k jasné identifikaci uživatele, proto jeho obsahem zejména nesmí být:

  • texty, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, dobrými mravy či texty ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Poskytovatele
  • texty vykazující znaky podvodného jednání Uživatele
  • komerční a reklamní sdělení, včetně nabídek práce apod.
  • vulgární, nebo sexuálně laděné texty
  • erotické nebo pornografické fotografie a materiály, případně i jen odkazy na takovéto materiály
  • autorská díla bez výslovného písemného souhlasu autora
  • urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilií, zoofilií, xenofobií a rasismem
  • texty zasahující do práv a oprávnění zájmů třetích osob
  • texty směřující proti lidské důstojnosti
  • texty svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví,
  • texty propagující násilí nebo jakékoli jiné protiprávní jednání
  • texty, jejichž znění může být zaměnitelné s texty Uživatelského účtu jiného Uživatele
 6. Profilová fotografie
  Uživatel umístěním své profilové fotografie do svého Uživatelského profilu výslovně prohlašuje a stvrzuje, že disponuje veškerými autorskými právy k této fotografii, především právem tuto fotografii volně zveřejnit.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI
  1. Prohlášení Uživatele
   Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje:

   • že je ke dni registrace plně způsobilý k právním úkonům, a že je starší 18 let,
   • že veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, co možná nejpřesnější a správné,
   • že se před zahájením užívání Služeb poskytovaných Serverem důkladně seznámil s těmito Podmínkami, a že těmto Podmínkám zcela rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu k nim přistupuje,
   • že je autorem veškerých autorských děl, které na Server umístil, případně prohlašuje, že je oprávněn s nimi volně disponovat,
   • že si je vědom skutečnosti, že v případě porušení těchto Podmínek je Poskytovatel oprávněn jeho Uživatelský účet bez náhrady zrušit, zrušit Registraci, či smazat jakýkoliv obsah či údaj, který na Server Uživatel umístil, zakázat Uživateli přístup na Server a jeho využívání, a to i bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení i bez předchozího upozornění.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen „Propojené servery“). Propojené servery nejsou kontrolovány Poskytovatelem a tento tedy není zodpovědný za obsah žádného Propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Poskytovatel není odpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Poskytovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese zodpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné servery používat a je plně odpovědný za dodržování těchto podmínek.

 

Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů nebo jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně užijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel výslovně prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

 

Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s registrací na Serveru. Původcem těchto e-mailů je Poskytovatel, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Poskytovatele.

 1. Obecné závazky Uživatele
  Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zejména zavazuje:

  • že bude používat Služby a Server pouze k účelu, k němuž jsou určeny, tedy k účelu vážného či přátelského seznámení,
  • že nebude užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami,
  • že v rámci Serveru si nezaloží více jak jeden Uživatelský účet – Profil,
  • že zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě (Uživatel si je vědom a souhlasí, že v případě poskytnutí těchto údajů nese plnou odpovědnost za škodu, která tímto případným zneužitím údajů vznikla),
  • že pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí písemně Poskytovateli,
  • že se nebude v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání – či jednání, které by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky či v rozporu s dobrými mravy,
  • že nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo poskytování Služby či samotnou funkčnost Serveru (nebo jakékoliv sítě a servery provozované Poskytovatelem – Propojené osoby),
  • že nebude bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatel používat Služby Serveru ke komerčním účelům,
  • že nebude aktivně a záměrně získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele služeb a produktů třetích osob,
  • že nebude užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nelegálního či obtěžujícího obsahu,
  • že nebude vyvolávat dojem, že Uživatelem Služby je jiná fyzická osoba než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
  • že nebude Server používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky či jiných států EU či v rozporu s právními řády států mimo EU vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet,
  • že nebude upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat , zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoliv informace, software, produkty nebo služby získané prostřednictvím Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.

Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (poštou, elektronicky či jiným způsobem), poskytuje tím Poskytovateli následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorské, v platném znění (dále jen „Příspěvky“): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto Příspěvků Poskytovateli nevzniká povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto Příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Poskytovateli k Příspěvkům nenáleží Uživateli úplata.

Na Serveru mohou být zobrazovány reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Uživatel bere na vědomí, že třetí strany mohou používat údaje o návštěvách Uživatele na Serveru k poskytování reklam na služby a zboží, které Uživatele zajímají.

 1. Obecná oprávnění Poskytovatele
  Poskytovatel je oprávněn, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, kdykoli dle svého uvážení pozastavit, omezit či ukončit poskytování jakékoli Služby na Serveru či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli takové Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat dotčeného Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu profilu Uživatele, případně celého účtu Uživatele. O této skutečnosti bude Uživatel písemně informován prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci.

Poskytovatel je oprávněn odtajnit údaje Uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci správních či soudních řízení vedených Poskytovatelem nebo proti Poskytovateli.

 

Poskytovatel prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje  a bude věnovat  maximální úsilí a odbornou péči, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla Uživatelům či třetím osobám vzniknout.

 1. Sankce
  V případě, že Uživatel užívá Server či kteroukoli Službu poskytovanou Poskytovatelem na Serveru v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel v souladu s čl. III odst. 3 Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit obsah Profilu Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení jeho závazků a povinností uvedených v těchto Podmínkách může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.
 2. Neaktivní Uživatelský účet
  V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 12 měsíců, je Poskytovatel oprávněn takový Uživatelský účet bez náhrady zrušit, a to i bez souhlasu a předchozí informace Uživateli.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ
  1. Provedení registrace na internetové stránce www.kdohledanajde.cz pomocí registračního formuláře je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Uživatele. Poskytovatel se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
  2. Poskytnuté osobní údaje může Poskytovatel využít nad rámec zřízení Uživatelského účtu – Profilu na internetové stránce www.kdohledanajde.cz a nad rámec zpracování nutného vytvoření a funkčnost Uživatelského účtu jen za podmínek uvedených níže. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě uvedl či které byly o něm získány v rámci Registrace, byly zpracovány provozovatelem internetových stránek, jehož údaje jsou uvedeny v čl. I. těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.
  3. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám provozujícím Propojené servery a je srozuměn s jejich využitím těmito Propojenými servery.

 

 1. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA
  1. Reklama v rámci Služeb
   Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Serveru mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“).
  2. Obchodní sdělení
   Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailovou adresu, uvedenou jím při Registraci (nebo její změně) uvedenou obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služeb a o produktech a službách třetích osob.

 

 1. ODPOVĚDNOST
  1. Vyloučení záruk
   Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb a obsahu Serveru Poskytovatele a obsahu informací, sdělení třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel dále neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Serveru ani za způsob, jakým Serveru využívají. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné zneužití služeb Serveru Uživateli či třetími osobami.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Poskytovatel neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 1. Odpovědnost podle zvláštních předpisů
  Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Uživatelských stránek ani za obsah příspěvků Uživatele.
 2. Odškodnění
  Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele v plném rozsahu za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

 

 1. SOUHLAS S PODMÍNKAMI
  1. Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů, který neprovedl Registraci je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek, nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb. Toto ustanovení doplňuje ustanovení čl. I. bodu 2. těchto Podmínek.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Změny podmínek
   Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli a umožní mu se s těmito změnami seznámit.
  2. Účinnost změn Podmínek
   Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění těchto podmínek na Serveru. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.
  3. Poskytovatel je oprávněn i bez souhlasu Uživatele a bez předchozího oznámení Služby Serveru upravovat nebo inovovat.
  4. Komunikace
   Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována písemně (v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při registraci) a v případě Uživatele doručením na emailovou adresu ???????????????cz nebo na zasílací poštovní adresu Provozovatele: Roman Křivánek, Okružní 805, 273 43 Buštěhrad.
  5. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Serveru (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla +420 608 866 007 a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).
  6. Účinnost
   Toto znění Podmínek nabývá platnosti a účinnosti jejich zveřejněním .